Sapozhnikov Edward

Sapozhnikov Edward

President, honorary CEO


The reception phones:

+38 (061) 283-97-20 (21, 22),

+38 (063) 3190717, 1519290, (093)3263154,

+38 (050) 4515841, (066) 7758097

+38 (067) 8839561, 5661185